Прием в ДГ "Здравец"

Приемането, записването, преместването и отписването на децата се извършва целогодишно след подаване на писмено заявление от родителите / настойниците/ на детето, които носят отговорност за коректността на подадената информация. Към заявлението се прилага копие от акт за раждане.